REGULAMIN KONKURSU

„1000 OPRAW DO ROZDANIA”

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma Strefa Xero – Druk i Reklama Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 23, 02-495 (“Organizator Konkursu”)
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie www.facebook.com/Strefa.Xero.Druk.i.Reklama serwisu Facebook.com
 3. Fundatorem nagród jest firma Strefa Xero – Druk i Reklama Sp. z o.o.

 4. Regulamin określa zasady konkursu.
 5. 5. Konkurs odbywa się w terminie. 01.04.2014 – 31.06.2014

B. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest dla osób pełnoletnich, użytkowników serwisu Facebook.com, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Strefa.Xero.Druk.i.Reklama w serwisie Facebook.com do dnia 31.06.2014r.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

C. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
  • mieć status fana profilu Strefa.Xero.Druk.i.Reklama na Facebooku
  • udostępnić informację o promocji na swojej tablicy.
  • wykonać druk co najmniej dwóch egzemplarzy swojej pracy w oddziale firmy „Strefa Xero – Druk i Reklama”
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
 2. Zgłoszenia nie mogą zawierać ukrytych reklam, linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. W przypadku ww. zgłoszenia nie zostaną dopuszczone do promocji.
 3. Promocja jest moderowana.

D. NAGRODY

 1. Okładka twarda sztuk 1 z napisem Praca Dyplomowa, Licencjacka, Magisterska, Inżynierska, Doktorska (max 300 kartek) wraz z oprawą.
 2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nie ma możliwości przenoszenia nagród na osoby trzecie.
 4. Jedna osoba może otrzymać tylko raz nagrodę.

E. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

 1. Wyłonienie zwycięzców odbywa się poprzez zalogowanie w placówkach firmy do swojego konta na facebook’u i potwierdzenie statusu fana oraz udostępnionej informacji o promocji w okresie jej trwania.
 2. Nagradzane jest pierwsze 1000 osób.
 3. Laureaci konkursu będą proszeni o odebranie nagród z placówek Organizatora do 31.06.2014r. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane.

F. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Nadzór nad przeprowadzanym konkursem sprawują osoby powołane przez Organizatora

G. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ostrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook, oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.facebook.com/Strefa.Xero.Druk.i.Reklama przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Strefa.Xero.Druki.i.Reklama w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.facebook.com/Strefa.Xero.Druk.i.Reklama
 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.